میزبانی وب ویندوز

پلن 1 میزبانی ویندوز

فضا 250 مگابايت

پهناي باند 5 گيگابايت

کنترل پانل مديريت WebsitePanel

پلن 2 میزبانی ویندوز

فضا 500 مگابايت

پهناي باند 10 گيگابايت

کنترل پانل مديريت WebsitePanel

پلن 3 میزبانی ویندوز

فضا 1000 مگابايت

پهناي باند 20 گيگابايت

کنترل پانل مديريت WebsitePanel

پلن 4 میزبانی ویندوز

فضا 2000 مگابايت

پهناي باند 40 گيگابايت

کنترل پانل مديريت WebsitePanel

پلن 5 میزبانی ویندوز

فضا 5000 مگابايت

پهناي باند 60 گيگابايت

کنترل پانل مديريت WebsitePanel

پلن 6 میزبانی ویندوز

فضا 10000 مگابايت

پهناي باند 80 گيگابايت

کنترل پانل مديريت WebsitePanel