شماره حساب ها

شماره حساب های هاست گذر

لطفا مبلغ مورد نظر را به یکی از حساب های زیر واریز و سپس اطلاعات واریزی را به بخش مالی اطلاع دهید.


نام بانک شماره حساب شماره کارت صاحب حساب
ملت 1274519129 6104337933401034 امین صفایی
پارسیان 800-518224-3 6221061051532408 امین صفایی
ملی 6037991454111828 0215837712006 امین صفایی
پاسارگاد 1407.8000.10609153.1 5022291015830852 امین صفایی
رسالت -- 5041721043659417 امین صفایی
سپه -- 5892101143309181 امین صفایی